HR forklart: HMS og avvikshåndtering

Mye å tenke på i forhold til HMS og internkontroll? Vi skal prøve å gjøre det litt enklere for deg of forstå hva du må vite om du er en norsk bedrift. 

Først litt om lovverket


Mens Arbeidsmiljøloven fastsetter de overordnede rammene og prinsippene for arbeidsmiljøet, gir Internkontrollforskriften mer detaljerte retningslinjer for hvordan virksomheter skal arbeide systematisk med å oppfylle disse kravene.

Forskriften er et viktig verktøy for å implementere lovens intensjoner i praktisk arbeid. Med andre ord: Interkontrollforskriften sier mer om hva du er forpliktet til å gjøre. 

Kort oppsummert må alle norske bedrifter:

 • Ha et etablert og dokumentert internkontrollsystem for å sikre overholdelse av krav i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen (HMS). Et “system” betyr her ikke at alle må ha et digitalt system, men det er for mange et smart valg allikevel. 
 • Ha et system for å håndtere, korrigere og forhindre avvik, og dokumentere dette.
 • Gi ansatte nødvendig kunnskap og ferdigheter for systematisk HMS-arbeid, inkludert info om endringer. 
 • Legge til rette for at ansatte bidrar og deler sin kunnskap og erfaring.
 • Sette mål for HMS-arbeidet som skal dokumenteres skriftlig.
 • Ha oversikt over organisasjonens struktur og ansvarsfordeling innen HMS, og dokumentere dette.
 • Identifisere farer, vurdere risikoer og utarbeide planer for å redusere disse, med skriftlig dokumentasjon.
 • Gjennomføre systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontroll for å sikre at den fungerer som den skal, med skriftlig dokumentasjon.

Hva er avvik?

Avvik refererer enkelt og greit til uønskede hendelser som enten har forårsaket skade eller har potensial til å gjøre det, både på mennesker og bygninger. Dette kan inkludere ulykker, feilbehandling og forurensing. 

Eksempler på avvik

Eksempler på avvik varierer, som feilmedisinering på et sykehus, manglende verneutstyr på en byggeplass, eller lekkasje i en bedrift som håndterer olje og miljøavfall. Om vi skal være litt mer generelle med eksemplene våre så kan de også være:

 • Utrygg arbeidsplass: Farer som glatte gulv, ustabile strukturer, eller dårlig merkede farer som ikke er sikret ordentlig.
 • Mangelfull opplæring: Ansatte som utfører oppgaver uten å ha mottatt nødvendig opplæring.
 • Ikke overholdelse av prosedyrer: Ignorering av fastsatte sikkerhetsprosedyrer, spesielt ved bruk av maskiner eller håndtering av kjemikalier.
 • Feil i rapportering: Ulykker, nesten-ulykker, eller farlige forhold som ikke rapporteres eller rapporteres feil.
 • Utilstrekkelig vedlikehold av utstyr: Maskiner eller utstyr som ikke vedlikeholdes regelmessig, økende risiko for feil og ulykker.
 • Dårlig ergonomi: Arbeidsstasjoner som ikke er ergonomisk utformet, potensielt forårsakende belastningsskader.
 • Mangelfulle nødprosedyrer: Fravær av eller utilstrekkelige prosedyrer for nødsituasjoner som brann, medisinsk nødhjelp, eller evakuering.
 • Manglende sikkerhetsskilting: Utilstrekkelig eller fraværende skilting for sikkerhetsinformasjon og nødutganger.
 • Brudd på personvernregler: Ukorrekt håndtering, lagring eller deling av ansattes personlige eller sensitive informasjon som ikke overholder personvernlover eller retningslinjer.

Les mer om avvikshåndtering på arbeidstilsynet sine sider

Deviation CTA (NO)

 

Relaterte innlegg