Gå tillbaka

Check-ins

Check-ins, till skillnad från traditionella medarbetarsamtal är check-ins ofta kortare och mindre formella. De genomförs mer frekvent och är ofta korta statusmöten mellan chef och anställd.

Andra relevanta ord från denna kategori