Gå tilbake

Organisasjonskultur

Ett perspektiv for å forstå en virksomhet er å ta utgangspunkt i det som kalles virksomhetens organisasjonskultur. En enkel definisjon av dette er måten menneskene jobber sammen og gjør ting innad i virksomheten. 

Hva er organisasjonskultur?

Organisasjonskultur er kulturen innad i en organisasjon eller bedrift. Dette omfatter felles verdier, normer og virkelighetsoppfatninger hos medlemmene eller de ansatte.  

Organisasjonskulturen kommer til uttrykk i handlinger og holdninger på arbeidsplassen, og blir til i felleskap med andre. Kulturen er med på å skape en felles identitet og fremmer et kollektivt engasjement og stabilitet i en bedrift. Vi mennesker er sosiale vesener og liker å tilhøre et sosialt felleskap. Dette fellesskapet kan være med å motivere medarbeiderne i arbeidet. 

Verdiene til en virksomhet sier noe om hva man etterstreber, mens normene sier noe om hvordan man oppfører seg. En felles virkelighetsoppfatning sier noe om hvordan en virksomhet ser på interne og eksterne forhold. Dette legger grunnlag for hva som defineres som viktig, uviktig, sant eller usant i virksomheten.

Eksempel på organisasjonskultur

Organisasjonskulturen kan for eksempel ta for seg det sosiale, kleskode, måten de ansatte oppfører seg på, holdninger og arbeidsmåter. Når de ansatte føler seg verdsatt, trygge, komfortable og at de har muligheter for vekst, er det et eksempel på en god organisasjonskultur. 

New call-to-action