Gå tilbake

Diskriminering

Hva er diskriminering?

Diskriminering er når noen blir behandlet dårligere eller stilt dårligere enn andre på grunn av deres egenskaper. For eksempel på grunn av kjønn, alder, religion, politisk syn, seksuell legning, etnisitet eller funksjonsvariasjon. Diskriminering kan skje på mange forskjellige måter, for eksempel ved at noen nektes tilgang til jobber, utdannelse, offentlige tjenester eller leie av boliger. 

Diskriminering skyldes ofte uvitenhet og fordommer, eller et ønske om å holde på makt og privilegier. Det er en alvorlig utfordring for likestilling og rettferdighet, det er derfor viktig å arbeide for å oppnå like muligheter og rettferdighet for alle uavhengig av deres egenskaper.


Diskriminering på jobb 

Som arbeidsgiver kan du i utgangspunktet ansette hvem du vil. Likevel er det viktig å passe på hvordan du forholder deg til ulike former for diskriminering.

Rekrutteringsprosesser er en arena hvor diskriminering kan skje. Det er ulovlig i henhold til likestillings- og diskrimineringsloven i Norge. Dette sier diskrimineringsloven:  

“Diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsvariasjon, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder eller kombinasjoner av disse grunnlagene er forbudt.” 

New call-to-action

 


Andre relevante ord i denne kategorien