Yksinkertainen työsopimusmalli toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen

Työsopimuksen ei tarvitse olla vaikea, tässä malli

LP_Arbeidsavtaler_mal_huma_NO-FI

Työsopimukset voivat olla joskus monimutkaisia, mutta me Humassa pyrimme jatkuvasti yksinkertaistamaan niitä! Tarkastelemme, mitä paremman työsopimuksen laatimisessa tulee ottaa huomioon ja miten työsopimuksia voidaan parantaa entisestään. Jos olet kiinnostunut maksuttomasta työsopimusmallista, voit ladata sellaisen täyttämällä lomakkeen.

Lataa lakiasiantoimisto Castrén & Snellmanin laatima yksinkertainen työsopimusmalli:

 

 tavalliset virheet työsopimuksessa

 työsopimuksen muutokset

 erityyppiset työsopimukset.

  Valmis työsopimusmalli

  Bonus! Tietoja henkilötietojen säilyttämisestä

Norjan työympäristöviraston mukaan kaikilla työntekijöillä tulee olla kirjallinen työsopimus. Tämä pätee riippumatta siitä, onko kyseessä toistaiseksi voimassa oleva vai määräaikainen työsopimus. Sääntöön ei ole poikkeuksia. Seuraavaksi käymme läpi, mikä työsopimus on ja mitä sen täytyy sisältää. Alla on luettelo lakisääteisistä vaatimuksista, jotka kaikkien työsopimusten tulee täyttää.

 

Lakisääteiset vaatimukset 

Työympäristölaki asettaa useita vaatimuksia työsopimuksen sisällölle. Nämä vaatimukset ovat siis lakisääteisiä. Käydään lyhyesti läpi työsopimuksia koskevat 12 vaatimusta, ennen kuin tarkastelemme sitä, miten niitä voitaisiin parantaa entisestään:

 
 1. Osapuolet
  Sopimuksesta on käytävä ilmi, keitä työnantaja ja työntekijä ovat.

 2. Työntekijän tehtävänimike
  Sopimuksesta on käytävä ilmi tehtävänimike, työnkuvaus tai tehtäväluokka.

 3. Työsuhteen alkamisaika
  Milloin uusi työ alkaa?

 4. Odotettu kesto
  Jos kyseessä on sijaisuus, odotettu kesto tulee ilmoittaa. Tällöin myös oikeudellinen peruste tulee ilmoittaa sopimuksessa.

 5. Koeaika
  Kuinka pitkä koeaika on ja mitä siihen sisältyy?

 6. Loma ja lomakorvaukset
  Loman määräytymistä koskevien sääntöjen tulee käydä ilmi sopimuksesta. Lisäksi oikeus lomaan, lomakorvaus, normaali lomapäivien määrä ja lomakorvausprosentti on ilmoitettava.

 7. Irtisanomisaika
  Kummankin osapuolen osalta.

 8. Palkka
  Mikä on työntekijän palkka? Myös maksutapa, maksupäivä sekä muut lisät ja päivärahat tulee ilmoittaa.

 9. Työaika viikossa
  Mikä on työntekijän viikoittainen työaika? Lisäksi on annettava tietyt päivittäistä työaikaa koskevat tiedot.

 10. Taukojen kesto
  Kaikilla tulee olla lounastauko.

 11. Sopimus erityisistä työajoista
  Noudata (Norjan) työympäristölakia 10–2 §.

 12. Tiedot työehtosopimuksesta
  Mitä työehtosopimusta työsopimukseen sovelletaan ja keitä sopimuspuolet ovat, esimerkiksi LO tai NHO.
 
 
Tavalliset virheet työsopimuksessa
Jos haluat syventyä tarkemmin siihen, miten työsopimuksista saadaan vieläkin parempia, keskustelimme asiasta Pohjoismaiden asiantuntevimpiin kuuluvien työoikeusjuristien kanssa. He mainitsivat viisi yleistä virhettä.
 
 1. Vapautus direktio-oikeudesta: Varmista joustavuus
 2. On tärkeää arvioida ja varmistaa, onko määräaikaiselle työsopimukselle oikeudellinen peruste.
 3. Ole tietoinen ”erityinen itsenäinen” -asemasta
 4. Puutteellinen yhteisymmärrys koeajasta
 5. Palkan pidätyksistä ja lomakorvauksesta voidaan sopia
 
Työsopimuksen muutokset
Jos työntekijän työsuhteessa tapahtuu muutoksia, olipa kyse palkasta, tehtävänimikkeestä tai työtehtävistä, lain mukaan muutokset täytyy kirjata myös työsopimukseen. Kokonaan uutta työsopimusta ei kuitenkaan tarvitse laatia. Jos haluat lisätietoja, voit ladata yllä olevan pdf-tiedoston.
 
Erityyppiset työsopimukset.
Työsopimuksia on erityyppisiä. Mainitsimmekin jo lyhyesti toistaiseksi voimassa olevan ja määräaikaisen työsopimuksen, ja lisäksi päivystystyölle ja tarvittaessa töihin kutsuttaville työntekijöille on omat sopimuksensa.
 
Useimmiten kyseessä on toistaiseksi voimassa oleva työsopimus. Sen tarjoaminen ei kuitenkaan aina ole mahdollista eikä kannattavaa, jolloin voidaan sen sijaan solmia määräaikainen työsuhde.
 
 
 
Bonus! Tietoja henkilötietojen säilyttämisestä
Vaatimukset koskien työnantajan tapaa käsitellä henkilötietoja tiukentuivat, kun GDPR-asetus astui voimaan vuonna 2018. Nykyisin henkilötietojen käsittelylle tulee olla peruste. Työsopimus on esimerkki tällaisista henkilötiedoista. Tietosuojaviranomaisen mukaan työnantajan tulee pystyä vastaamaan seuraaviin kysymyksiin koskien työntekijän henkilötietoja:
 
-Mitä tietoja hallussamme on ja mitä tarvitaan?
-Miksi niitä tarvitaan?
-Miten pitkään niitä tarvitaan?
-Miten niitä säilytetään?
-Kenellä on pääsy niihin?
 
Miten pitkään tietoja voidaan säilyttää?
 
Virallisen määritelmän mukaan tietoja saa säilyttää vain niin kauan kuin niitä tarvitaan tarkoitukseensa. Säilytysaika on siis tulkinnanvarainen. Olennaista on se, että työnantaja ei saa säilyttää henkilötietoja loputtomiin, vaan niiden poistamisesta tulee huolehtia järjestelmällisesti.
 
 

Aiheeseen liittyvät julkaisut